Důležitá změna v DPH od 1. 1. 2013

01.01.2013 18:42

Novela o DPH zavádí institut nespolehlivého plátce

Novela zákona o dani z přidané hodnoty zavádí s účinností od roku 2013 v § 106a velice problematický institut nespolehlivého plátce. Stane se jím na základě rozhodnutí správce daně takový plátce, který závažným způsobem poruší své povinnosti ke správě daně. V důvodové zprávě ke změně zákona se uvádí, že za typické povinnosti vznikající při správě daně z přidané hodnoty lze považovat například povinnost podat daňové přiznání, povinnost uhradit daň, povinnost součinnosti se správcem daně při daňové kontrole nebo při ověřování skutečností uvedených v daňovém přiznání či registračních údajích........ Tedy nejenom neplatiče daní!! Podle mého názoru je zde i poměrně velký manévrovací prostor pro zneužití tohoto institutu ze strany správce daně. Opatření bude mít vážný dopad na daňové subjekty – od zvýšené administrativní zátěže až po nutnost úhrady daně za nespolehlivého plátce.

Ministerstvo financí zavede nespolehlivé plátce do seznamu, který volně zveřejní na stránkách ministerstva financí. Stejně přístupná bude i informace o tom, že plátce přestal být nespolehlivým plátcem. Odkaz Vám zašlu, jakmile bude znám.

Ale zveřejněním v registru hanby celá záležitost neskončí. Zákon v § 109 stanoví, že příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. Důvodová zpráva nám dále sděluje, že vzhledem k tomu, že informace o tom, že plátce je nespolehlivým plátcem, bude veřejně dostupná, může si kterýkoliv plátce ověřit, s kým obchoduje, nebo obchodovat zamýšlí. V případě, že si plátce nezkontroluje, zda se jedná o nespolehlivého plátce, anebo navzdory tomu, že se jedná o nespolehlivého plátce, s ním bude obchodovat, bude ručit za nezaplacenou daň ze zdanitelného plnění, které od takového plátce přijme.


Přeloženo do srozumitelnější češtiny: jestliže neověřím, že firma, která mi prodá zboží či poskytne službu se nenachází na seznamu nespolehlivých plátců a neodvede z dodávky zboží nebo z poskytnutí služby daň, budu tuto daň povinen zaplatit za ní.
 

Důvodem pro toto opatření je odhalit rizikové plátce daně, kteří zneužívají systém DPH a u kterých nemůže správce daně zrušit registraci plátce DPH (vzhledem k výši obratu). Za nespolehlivého plátce by mohlo být podle ministerstva financí označeno více než 23 tisíc subjektů.

Kontakt

Ing. Alena Fiantová třída Tomáše Bati 332, Otrokovice mobil 602 716 707 alena@fianta.cz alena.fiantova@volny.cz danovy.poradce@email.cz